Bijlage 2: Woordenlijst

AardePythagorees/Alchemisch element van Egyptische oorsprong met de betekenis “realiseren”. Veelal afgebeeld als een rund (heilige koe). Is het element dat de materiële gekristalliseerde wereld symboliseert, indien het verbonden is met het beginsel Binden. Als het met het scheppende beginsel verbonden is dan symboliseert het ons voorstellingsvermogen.
AfweerPatroon van gedragingen dat ter bescherming getoond wordt bij vermeend bedreigende situaties
Aspecten (zes)Zes tussenstadia (koud, nat, schep (ying), bind (yang), droog, warm) die de drie beginsels met elkaar verbinden.
AstrologieKunde van de mechanische invloed van hemellichamen op het gedrag en ontwikkeling van de mens(heid). Veelal toegepast om voorspellingen te doen. Van Egyptische en met name Chaldeese oorsprong.
Beginsels (drie)Kracht, Scheppen en Binden
BindenBeginsel dat een selectie van alle mogelijkheden fixeert
BruidsvertrekMiddelpunt van de Tetractys waarin tegengestelden (mannelijk/vrouwelijk, Water/Vuur) worden vereningd. Verbinden met het Absolute. Tiende punt van het Enneagram.
ChakraSpritueel energieconcentratiepunt (Oosters) met een specifieke positie op het lichaam, corresponderend met punten in de Enneasteen.  Gerelateerd aan Melothesie (Westers).
Derde dimensieWiskundig lichaam. Deze dimensie kent lengte, breedte en hoogte.
Drieheid   Djed-zuilDerde niveau van de Tetractys: vrouwelijke beginsel. Mannelijk, vrouwelijk en dragende neutraliteit. Egyptisch symbool in de vorm van een zuil, voorstellende de verschillende stadia die de ziel kan doorlopen. Ook wel: ruggengraat van Osiris.
DualismeTegenovergesteldheid, bron van kracht en spanning. Leer van goed tegenover kwaad.
EenheidHoogste niveau van de Tetractys, Kracht (energie) waar alles uit is opgebouwd. Ontstaan vanuit de eerste dualiteit: het onderscheid tussen God minus de waarnemer en God minus het waargenomene
Eerste dimensieWiskundige lijn opgebouwd uit punten. Deze dimensie kent alleen lengte.
EgoSet van gedragspatronen om situaties in de wereld der verschijnselen te pareren. Oplossing voor gemis in Essentie.
Egyptische DodenboekOud-Egyptisch, minimaal 4400 jaar oud. Op papyrus gescheven en rijk geïllustreerde systematische verhaallijn die de weg van de Farao of een hoogwaardigheidsbekleder  door de zeven hemelen uitbeeldt.  Gebaseerd op het reperterende patroon (drie maal) van de binnenlijn van de Enneasteen (8-2-4-1-7-5-8). Vroege versies zijn op muren in Pyramides gevonden.
EnneagramSymbool met negen punten. Overgeleverd via G.I Gurdjieff. Tweedimensionale (vereenvoudigde) weergave van de Enneasteen.
EnneasteenDriedimensionale weergave van de Steen der Wijzen. Octaëder in een kubus. Grondslag van diverse systemen van kennis en wijsheid. De architectuur is van oud-Egyptische oorsprong (zie Dodenboek).
EnneatypeEen van negen karaktertypes uit het Enneagram.
Enneatypische reactiesReacties op prikkels uit de buitenwereld die voorspelbaar zijn volgens het Enneatype. In wezen de manier waarop het Ego de ziel behandelt.
EssentieWezenlijke kern van alles, behorende tot maar (schijnbaar) afgescheiden van God. De meest fijne manifestatie van energie.
GetallenleerPythagorese leer waarin het Universum uit getallen bestaat. Een getal correspondeert met een procesfase en heeft een mentale, fysieke en emotionele betekenis.
GnosisInzicht
Gnostische stromingReligieuze stroming die rondom het begin van de jaartelling veel aanhang kende rond de Middelandse Zee. Gaat uit van bevrijding van de ziel uit de materie via wijsheid. Geworteld in de oude Egyptische religie. Gnositische Christenen benaderen (de leer van) Jezus Christus puur geestelijk: het Koninkrijk der Hemelen is in de mens te vinden.
 
Gulden SnedeVerhoudingsgetal dat in de natuur en kunsten terug te vinden is. Symbool is de Griekse letter Phi (φ) 
Heilige GeestApart gezette of afgescheiden Geest
HorusOud-Egyptische godheid, zoon van Osiris en Isis
HoruszonenVier zonen van de godheid Horus (Hapiu, Amset, Doeamoetef en Kebehsenoef) voorstellende de vier elementen of vier windrichtingen.
KwaadGevangen zijn in de dualiteit, tegenover Eenheid gesteld. Satan.
KaballahOorspronkelijk middeleeuwse Joodse mystieke leer, grotendeels gebaseerd op oudere systemen van de Pythagoreërs.
KrachtBeginsel dat voortkomt uit het scheiden van waarnemer en waarneming. Bron voor het scheppende en bestemming van het vernietigde. Top van de Tetractys.
KwaliteitNatuurlijke kracht, succesvol (mechanisch) gedragspatroon
Lapis PhilosophorumSteen der Wijzen (Latijn)
LeugenVerwijst vooral naar het ontkennen van de Waarheid
LiefdeHet ervaren van verbinding en eenheid
LuchtPythagorees/Alchemisch element van Egyptische oorsprong met de relatieve betekenis “inbrengen” of geest. Veelal afgebeeld als een vogel. Staat als het in verbinding staat met Binden voor ons menselijke denken. Dit denken bestaat uit de fijnste vorm van stof.  Als het verbonden is met het beginsel Scheppen dan staat het voor het contact met het hogere of intuïtie, de bron van de werkelijke scheppende kracht.
MathematiekWiskunde, getallenkunde.
Mechanische invloedenWetmatige invloeden (prikkels) van buiten de eigen essentie. Grijpen in op vaste mechanismes.
MechanismeVaste impuls-respons relatie. Bij de mens set van voorspelbare gedragspatronen (zie Ego).
MelothesieMiddeleeuwse wetenschap betreffende de geestelijke beheersing van lichaamsdelen door standen van hemellichamen. Operaties op een lichaamsdeel werden uitgevoerd tijdens specifieke standen van de hemellichamen. Artsen gebruikten afbeeldingen in de vorm van een Zodiacmens als geheugensteun.
MozesZoon (Egyptisch); Bijbelse naam
MythologieStudie van Mythen, verhalen met een diepere veelal religieuze betekenis over de herkomst van een volk en zijn godenwereld
Nagh HammadiPlaats in Egypte. Vindplaats van een groot aantal overwegend Gnositische geschriften, geschreven in Koptisch (Egyptisch in Griekse letters), waaronder het Evangelie van Thomas
Nulde dimensieWiskundige punt. Het “niets” waarin alles mogelijk is.
NumerologieOcculte getallenleer, veelal gericht op het verklaren van de persoonlijkheid en toekomstvoorspellingen. Bouwt voort op Kaballah en Pythagorese getallenleer.
OntwakenDe werkelijkheid hier en nu zo ervaren zoals deze is. Impressies bewust en ongefilterd opnemen. Handelen vanuit de Wil in plaats van vanuit automatische mechanismes. Eenheid ervaren.
PassieHoofddrijfveer van de (mechanische) mens. Dat wat de (mechanische) mens beweegt.
PentateuchEerste vijf boeken van het Oude Testament.
PhilologieTaalwetenschap
PlatoBelangrijke Griekse filosoof uit ca 400 v. Chr. Leerling van Socrates. Zijn leer bouwt voort op die van Pythagoras.
ProcesmodelToepassing van het Enneagram gebruikmakend van de binnenlijnen van de Wet van Zeven. Er zijn zes ontwikkelfasen te onderscheiden voortkoment uit een zevende begin- en eindpunt.
PythagorasBelangrijke Grieks filosoof en mysticus uit ca 600 v. Chr. Zijn leer bouwt voort op oude Egyptische kennis.
SatanTegenstander. De dualiteit tegenover de Eenheid. Zie Kwaad.
ScheppenBeginsel dat een afgescheiden selectie van alle mogelijkheden maakt
SchuldNegatieve resultaten van ons gedrag, ook resultaten waar de mechanische mens nog geen verantwoordelijkheid voor kan dragen
SoefismeReligie die meer of minder prominent geworteld is in de Islam. Soefisme is een mystieke religie die zich vaak ook baseert op heilige geschriften van andere belangrijke religies. De Waarheid uit zich in vele religies.
Steen der WijzenWegwijzer naar oeroude wijsheid over het bestaan, het Universum en de zin van het leven. Alchemische formule voor maken van goud. Zie Enneasteen.
TetractysFiguur met tien punten, symbool voor compleetheid. Overgeleverd via Pythagoras. Platte (vereenvoudigde) weergave van de Enneasteen.
TheosofieWereldbeschouwing gebaseerd op oosterse en westerse religies en de leer van H.P. Blavatsky (ca 1875). Zoekend naar de hoogste Waarheid.
TijdOpeenvolging van gewaarwordingen van gerealiseerde sets van mogelijkheden
Tweede dimensieWiskundig vlak zonder dikte. Deze dimensie kent lengte en breedte.
TweeheidTweede niveau van de Tetractys: mannelijke beginsel. Dualiteit binnen Kracht
ValkuilGedrag dat onbewust vertoond wordt en negatieve effecten oplevert als keerzijde van een persoonlijke kwaliteit
VerantwoordelijkheidEigenaarschap van de resultaten van ons gedrag en/of het gedrag van anderen
VerlichtingHet in meerdere of mindere mate los kunnen staan van mechanische invloeden. Relatief begrip.
Vier elementenPythagorees/Alchemische processtappen van Egyptische oorsprong. Hierin geldt een specifieke volgorde: Lucht, Water, Vuur, Aarde, van fijn naar grof of van idee naar concrete uitvoering. Het hogere deel van een element betreft geestelijk of goddelijk, het lagere deel aards, fysiek of menselijk.
Vierde dimensieLineaire tijd, waarin de derde dimensie zichtbaar wordt
Vierde WegDe term Vierde Weg komt van het feit dat er gewerkt wordt aan lichaam, geest en emotie in samenhang, in tegenstelling tot de weg van de fakir, de monnik en de yogi die alleen werken via óf het lichaam, respectievelijk de emotie (devotie) of de geest (meditatie).
VierheidVierde niveau van de Tetractys: vier elementen
Vijf elementenZie vier elementen, met als aanvulling het element Ether als vervanging van Lucht bij aanvang van een keten van processen.
Vijfde dimensieVlak opgebouwd uit mogelijke lineaire tijden naast elkaar.
VuurPythagorees/Alchemisch element van Egyptische oorsprong met de betekenis “binden”. Veelal afgebeeld als een leeuw. Staat voor begeerte en emotie, soms geassocieerd met het Astrale lichaam, of – indien verbonden met Scheppen – ons hogere gevoel zoals “niet persoonlijke” liefde en mededogen.
WaarheidVerwijst vooral naar de Eenheid van alles
WaterPythagorees/Alchemisch element van Egyptische oorsprong met de betekenis “scheppen”. Veelal afgebeeld als een panter. Staat voor de levenskracht. Als dit verbonden is met het beginsel Binden dan is het de grondslag van het feitelijke leven. Verbonden met Scheppen vertegenwoordigt het de krachten van onze geest, een gebied waar we weinig over weten.
Wet van DrieBasiswet uitgedrukt in de Enneasteen. Alles komt voort uit 3 beginsels: Kracht, Scheppen, Binden. Ook: samenspel van plus, min en neutraal.
Wet van EenBasiswet uitgedrukt in de Enneasteen. Alles is één.
Wet van SchaalBasiswet uitgedrukt in de Enneasteen. Alles heeft zijn eigen schaal, ritme en tijd.
Wet van ZevenBasiswet uitgedrukt in de Enneasteen. Alles wordt opgebouwd in zes plus één procesfasen.
Zegel van SalomoDavidster. Een symbool bestaande uit twee gelijkzijdige driehoeken, verkregen door spiegeling van één driehoek in het middelpunt.
ZelfbeeldOordeel over de eigen persoonlijkheid, oordeel over de eigen positie in de wereld
Zesde dimensieTotaliteit van vlakken van de vijfde dimensie: alle mogelijkheden uitgedrukt in  alle tijden tezamen tegelijk.
ZielOntwikkelstadium van essentie als onderdeel van het realisatieproces IK BEN. In de mens gekoppeld aan een specifiek ego en lichaam. Volgens Wolf (14) kan de ziel als volgt geplaatst worden: Geest: Vibraties van het niets Ziel: de reflectie van de geest op de knooppunten in de tijd Materie: de reflectie van de geest op de knooppunten in de ruimte Zelf: de reflectie van de ziel in de materie
Zodiac (intellectueel)Twaalf delen van de schijnbare baan van de Zon om de Aarde, elk 30º  van totaal 360º dragende de namen van de Zodiac
Zodiac (natuurlijk)Twaalf groepen sterren die een band vormen langs de schijnbare weg van de Zon om de Aarde dragende de namen van de Zodiac
Zodiac namenTwaalf klassieke astrologische symbolen in specifieke volgorde
ZondeValkuil, ook gedrag waar de mechanische mens nog geen verantwoordelijkheid voor kan dragen. Gemist doel, niet tot zijn werkelijke functie komen. Zie ook Kwaad.