Bijlage 11: Lijst van statements

# 2‑1 De Steen der Wijzen is een kompas voor het leven, de gids voor werkelijk ieder onderwerp. En hij bestaat écht! 12

# 2‑2 Elke stap in de opbouw van de Steen der Wijzen wordt voor het eerst in de geschiedenis onderbouwd en voor de lezer controleerbaar gemaakt. 12

# 4‑1 De juistheid van wetenschap is mede afhankelijk van het doel van de kennis die uitgedrukt wordt. 27

# 4‑2 In dit boek wordt gespeeld met een grootst mogelijk bouwwerk van de Waarheid, de Waarheid waarin het realiseren van de werkelijkheid een functie krijgt, althans in ons denken. 28

# 7‑1 De Enneasteen is een model van zeker de zelfde ouderdom als het Egyptische Dodenboek, minimaal vierduizend vierhonderd jaar! 64

# 8‑1 Het ontkennen van de Waarheid van de Eenheid is de leugen. 76

# 9‑1 De Egyptische scheppingsmythe van Heliopolis, de Griekse Tetractys en het Joodse Genesis kennen dezelfde structuur. Ze zijn afkomstig van de zelfde bron. 88

#9‑2 Het Hindoeïsme is op de zelfde bron als de Tetractys en het Enneagram gebaseerd. De grote oosterse en westerse religies hebben een gemeenschappelijke scheppingsmythe. 96

# 10‑1 De zes aspecten of stadia in de schepping vormen een drie-dimensionale figuur met zes punten: de Octaëder. Deze Octaëder vormt de basis-architectuur van de Enneasteen. 106

# 11‑1 De vier kosmische elementen vormen een beschrijving van de relatieve relatie tussen de verschillende punten in de Enneasteen. 117

# 11‑2 De Enneasteen is een model van het Universum. Dit Universum is een transformatiefabriek. Vanuit een hogere vorm van bewustzijn wordt via het produceren van “ER-IS” ervaring mogelijk gemaakt en dus IK-BEN gegenereerd. 124

# 12‑1 Het universele scheppingsproces is een proces dat betrouwbaar leidt tot realisatie van een vooraf gestelde wens. 131

# 12‑2. Door blijven vragen over de wezensvragen en zoeken naar betekenis zet uiteindelijk het verlangen naar goud van deze wereld om in het aanmaken van goud in een andere wereld. We verkrijgen een volledige omkering! 137

# 13‑1 We hebben met de Enneasteen een stelsel dat het regelmatige vierkant, de ster met zes punten en de vijfpuntige ster met de irrationele getallen van de Gulden Snede en Fabionacci in zich draagt! 141

# 14‑1 De Enneatypes hangen samen met de stand van de Maan en de Zon bij de geboorte. 150

# 14‑2 De Enneatypes houden direct verband met de Zodiac tekens uit de astrologie. De Zodiac vult de ‘gaten’ tussen de Enneatypes op. De consequentie is dat we Enneatype en Sterrenbeeld in samenhang kunnen bekijken. 156

# 14‑3 De configuratie van de hemel komt overeen met de configuratie van de Aarde. Als de mens een andere staat van zijn krijgt, dan hoort daar ook een andere configuratie van de hemellichamen bij. Meer concreet betekent dit, in onze tijdsdimensie, dat de mens dan onder een andere invloed staat. 167

# 14‑4 De Wet van Mozes verwijst naar de valkuilen die we tegen komen bij onze ontwikkeling als mens. De wet is in de context van de Enneasteen uiteindelijk bedoeld om de mechanische invloed van onze hartstochten te kennen die gekoppeld zijn aan de invloed van de sterren, de planeten en de Maan. Het is dus de wereld op zijn kop om deze hemellichamen te vereren. 169

# 15‑1 De geest kan niet in materiële termen beschreven worden, noch in emotionele of intellectuele vermogens omdat ze daaraan vooraf gaat. De geest kan dus niet anders dan in de hoogste dimensie thuis horen. 177

# 15‑2 Vanuit een hogere dimensie is sprake van verschillende stadia die de ziel doormaakt, maar dit is niet te koppelen aan een reïncarnatie van een menselijkerwijs herkenbaar individu. In de filosofie van de Enneasteen bestaat menselijkerwijs reïncarnatie niet. 182

# 15‑3 Als we het concept “hemelen” van de Enneasteen vereenvoudigen tot het enkelvoudige “hemel” dan komen we op de Christelijke leer van leven na de dood! 184

# 15‑4 Bevrijding uit Egypte is feitelijk bevrijding van de mechanische cyclus van wederkerigheid. Ontsnapping aan Farao is dan ook niet slechts het ontsnappen aan een wereldlijk gezag, maar ook aan de mechanische en dualistische krachten die het volk Israël gevangen houden. 184

# 15‑5 Het Christendom of welke religie dan ook hoeft de Enneasteen niet te omsluiten. De Waarheid is niet op te delen, alleen het perspectief is aan te passen. Het vermogen om van perspectief te veranderen is geen verdienste, en het verlangen dit wel of niet te doen heeft een functie in de Schepping. 193

# 16‑1 De mens vervult een speciale rol in de schepping. Ze geeft betekenis. Ze transformeert ER IS in IK BEN via het kennen van de wereld in al haar mogelijkheden, gradaties en facetten. Ze maakt het mogelijk het bewustzijn en het scheppen zélf te kennen. 197

# 16‑2 Het denken vervult een vaste functie met bekende input-output relaties. We kunnen dergelijk denken nauwelijks associëren met een vrije wil. 199

# 16‑3 We kunnen vooruitzien naar de toekomst. En die toekomst kan onze beslissingen beïnvloeden. We moeten dan wel ons verleden niet in de toekomst plaatsen, en met een ongefilterde blik de werkelijkheid zien. 200

# 16‑4 Er is maar één keuze die de mens kosmisch gezien echt kan maken. De mens kan kiezen voor: 1) een ontwikkeling die ons in staat stelt bewust de Wil van God op een steeds hoger niveau (dichter bij het Absolute) te realiseren, of: 2) het blijven volgen van de schijnbaar vrije wil van ons -door mechanische invloeden bepaalde- Ego. 200

# 16‑4 De gewone mens is grotendeels een impuls-respons systeem. Het gedrag van de mens is puur mechanisch. 205

# 16‑5 Er is niets mis met de Homo Mechanicus. Ze drukt op unieke wijze één van de mogelijkheden van het Universum uit en is daarmee functioneel. 209

# 16‑6 Hoe meer we in staat zijn volledige zelfexpressie te verwezenlijken hoe minder dit is toe te kennen aan een individueel ik. 211

# 16‑7 Werken aan jezelf betekent binnen de filosofie van de Enneasteen allereerst het meer en meer onder ogen krijgen van onze mechaniciteit en het versterken van het zicht op dat wat er is.  Het is het leren luisteren naar de lessen die er zijn. 212

# 16-8 Als we geoefend zijn in lichaamsgewaarzijn en onze aandacht op ons lichaam kunnen richten dan is elke vervelende emotie een geschenk: het laten stromen van deze energie is de snelweg van transformatie van negatieve emotie! Het “rechtop blijven staan” en onze emoties toelaten terwijl we ze waarnemen is werkelijke kracht.

# 17‑1 De werkelijke toepassing van de Enneasteen is de omzetting van de “onedele” of vergankelijke mens naar de “gouden mens” met zijn diverse stadia. Dit verloopt via een proces dat is omgekeerd ten opzichte van het scheppingsproces. 225

# 17‑2 De tien pylonen in het Egyptische Dodenboek van Ani vormen een exacte weergave van de tien punten in de Enneasteen (volgens de externe bekeerde volgorde). 238

# 17‑3 Het Egyptische Dodenboek van Ani is een uitdrukking van de interne architectuur van de Enneasteen en wordt driemaal (in bekeerde volgorde) doorlopen. 239

# 18‑1 Het Enneatype is geen maatstaf voor een hiërarchische indeling van mensen. 252

# 18‑2 We kunnen niet een ander Enneatype zijn of worden.  We kunnen wel compleet of completer worden. 253

# 18‑3 Omdat elk Enneatype zijn eigen pad heeft en diverse stadia doorloopt spreekt steeds een ander boek of een ander deel van een leer ons aan! 258

# 19‑1 We mogen kiezen voor het completer worden als mens. We kiezen dan voor een progressieve ontwikkeling van onze ziel. Of dit onze weg is (of niet) kunnen we alleen zelf onderzoeken. Dit is pas zo als we dit zelf ontdekken. 264

# 19‑2 Ten aanzien van onszelf is de Waarheid het aloude Ken Uzelve. 265

# 19‑3 Blijf in Mij gelijk Ik in U. 265

# 19‑3  Weet u dan niet dat u Gods tempel bent?. 266